Skvor.info
 
 

Увага Увага!

Матеріали надані з метою ознайомлення та власного користування.
Публікація на інших ресурсах без відома автора заборонена.

 
 
 
 
 

Монографія
«Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів»

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 696 с.
ISBN 996-318-567-8

 
 
 

У монографії викладено теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язування сюжетних задач. Визначається зміст понять «загальне уміння розв’язувати задачі», «окреме уміння розв’язувати задачі». Виділяється операційний склад загального уміння розв’язувати прості та складені задачі. На основі визначених концептуальних теоретичних основ конструюється модель методичної системи навчання учнів розв’язування сюжетних задач в курсі математики початкової школи, що спрямована на формування загального уміння розв’язування задач та окремих умінь розв’язування задач певних видів. Методична система реалізується у 1-4 класах загальноосвітньої школи, нею передбачено навчання молодших школярів розв’язування задач усіх математичних структур, що містяться у чинних підручниках.

Для науковців, аспірантів, студентів, вчителів і методистів.

Читати он-лайн

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 

Компетентністний підхід у навчанні математики

 
 
 
 

Вихідні дані: Компетентнісний підхід до навчання математики — К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. — 128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).
Соавтори: Оксана Онопрієнко, Наталія Листопад
ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка «Шк. світу»)
ISBN 978-966-2753-39-4.

 
 
 

 

Мета цієї книжки — допомогти вчителю усвідомити психолого-педагогічні проблеми сучасного уроку в їх нерозривному і єдиному цілому. Збірка містить необхідний мінімум сучасних наукових знань, практичний матеріал та методичні рекомендації щодо підготовки й проведення уроку відповідно до сучасних вимог.

Для вчителів початкових класів, викладачів і студентів факультетів початкового навчання педагогічних навчальних закладів, заступників директорів із навчально-виховної роботи, методистів НМЦ та ОІППО.

 

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Сюжетні задачі, що містять сталу величину. 3-4 класи

 
 
 
 

Вихідні дані: Сюжетні задачі, що містять сталу величину: 3-4 класи. — К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти,
2013. — 128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).
ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка «Шк. світу»)
ISBN 978-966-2753-19-6.

 
 
 

 

У виданні подано зміст авторської методики формування в учнів початкових класів умінь розв’язування задач, що містять однакову (сталу) величину – задач на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення, на знаходження невідомих за двома різницями.

Пропонована методика складена на засадах теорії змістових узагальнень В.В. Давидова та реалізує ІІІ-й тип навчання за П.Я. Гальперіним. Навчання розв’язування задач окремих видів здійснюється через всебічне дослідження опорної задачі, шляхом зміни або величин, або числових даних, або шуканих задачі, або через зміну однакової (сталої) величини. Визначено істотні ознаки математичних структур та способи розв’язування як окремих типів задачі, так і, загалом, даної групи задач.

Для вчителів початкових класів та студентів факультетів початкового навчання педагогічних ВНЗ.

 

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Монографія.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі

 
 
 
 

Вихідні дані: Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: [монографія] / Світлана Олексіївна Скворцова, Яна Станіславівна Гаєвець. – Харків: «Ранок-НТ», 2013. – 332 с.

 
 
 

 

У монографії запропоновано методичну систему підготовки майбутніх учителів початкових до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі (мета, зміст, форми, технології та засоби навчання), ефективність якої доведено в ході педагогічного експерименту.

Метою методичної системи є формування в майбутнього вчителя початкових класів методичної компетентності у навчанні розв’язування сюжетних математичних задач. Зміст навчання визначено через знання, уміння й досвід діяльності із навчання молодших школярів розв’язування сюжетних математичних задач, що є базисом окремих складових методичної компетентності. Вдосконалено методику проведення лекції через впровадження технології проблемного навчання, методику проведення практичного заняття засобом технології інтерактивного, ситуаційного та контекстного навчання; організацію самостійної роботи та проектної діяльності студентів засобом навчально-методичного посібника на електронному носії «Методика навчання розв’язування сюжетних математичних задач учнів 1 - 4-х класів».

Ключові слова: компетентність, компетенції, методична компетентність вчителя, підготовка майбутніх учителів, майбутні вчителі початкових класів, методична система, сюжетні математичні задачі.


The thesis puts forward the methodical system of preparation of future primary school teachers for teaching younger schoolchildren to solve plot mathematical problems (goal, content, forms, technologies and learning tools), the effectiveness of which is proved during the pedagogical experiment.

The goal of the methodical system is the formation of a future primary school teacher’s methodical competency for solving plot mathematical problems. The learning content is defined through knowledge, skills and experience in teaching younger schoolchildren to solve plot mathematical problems that are the basis for separate components of a methodical competency. The method of conducting lectures is improved by the introduction of a problem-based learning technology. The method of conducting practical classes is improved by means of interactive, situational and contextual learning technologies. The organization of students’ individual work and project activity is improved by means of a training manual on electronic media «The teaching methods for solving plot mathematical problems for 1-4-th grades schoolchildren».

Key words: competency, competences, teacher’s methodical competency, preparation of future teachers, future primary school teachers, methodical system, plot mathematical problems.


Монография посвящена актуальной проблеме подготовки будущих учителей начальных классов к обучению младших школьников решению сюжетных математических задач в соответствии с обновленной нормативной базой общего начального образования Украины: Госстандартом (2011 г.) и учебной программой по математике (2011 г.).

Предложена научно-обоснованная методическая система подготовки будущих учителей начальных классов к обучению младших школьников решению сюжетных математических задач (цель, содержание, формы, технологии и средства обучения) и модель ее реализации, эффективность которой доказана в ходе педагогического эксперимента.

Целью методической системы является формирование у будущего учителя начальных классов методической компетентности в обучении решению сюжетных математических задач, которая проявляется в способности к осуществлению и организации процесса обучения младших школьников решению задач на уровне современных требований, способности успешного решения методических задач, возникающих в процессе обучения, базирующихся на теоретической и практической готовности к обучению учащихся начальных классов решению сюжетных математических задач.

Содержание обучения определено через знания, умения и опыт деятельности по обучению младших школьников решению сюжетных математических задач, что является базисом отдельных составляющих методической компетентности, и реализуется в процессе обучения курсу «Методика обучения математике в начальной школе» в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы и учебных проектов.

Усовершенствована методика проведения лекции через внедрение технологии проблемного обучения; методика проведения практического занятия посредством технологии интерактивного, ситуационного и контекстного обучения. Основным средством обучения является учебно-методическое пособие на электронном носителе «Методика обучения решению сюжетных математических задач учащихся 1–4-х классов», используемое студентами в процессе самостоятельной работы и проектной деятельности. Разработанная методическая система реализует организационно-педагогические условия формирования методической компетентности будущего учителя начальных классов; ее реализация наглядно представлена в виде модели, содержащей целевой, содержательный, организационный, технологический и результативный блоки.

Качественный и количественный анализ результатов проведенного исследования показал эффективность предлагаемой методической системы.

Ключевые слова: компетентность, компетенции, методическая компетентность учителя, подготовка будущих учителей, будущие учителя начальных классов, методическая система, сюжетные математические задачи.

 

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Сюжетні задачі на процеси. 3-4-ті класи

 
 
 
 

Вихідні дані: К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с.

 
 
 

 

http://www.osvitaua.com/books/5291

У книжці подано зміст авторської методики формування в учнів початкових класів умінь розв’язувати сюжетні задачі на процеси.

Задачі на спільну роботу та задачі на одночасний рух мають однакові математичні структури та аналогічні способи розв’язання. Це дає можливість об’єднати їх в одну групу й розробляти методику навчання розв’язування цих задач.

Центральною ідеєю цієї методики є всебічний аналіз і дослідження задачі.

Для вчителів початкових класів, викладачів і студентів факультетів початкового навчання педагогічних навчальних закладів.

Ключові слова: задачі на спільну роботу, задачі на одночасний рух назустріч, задачі на одночасний рух у протилежних напрямах, задачі на рух навздогін, задачі на рух з відставанням, алгебраїчний метод розв’язування задач.

 

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Монографія.
Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів

 
 
 
 

Вихідні дані: Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів: монографія / С.О. Скворцова, Ю.С. Вторнікова. – Одеса: Абрикос Компани, 2013. – 290 с.

 
 
 

 

У монографії викладено теоретико-методичні основи формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Визначено зміст понять «комунікативна компетентність», «професійно- комунікативна компетентність учителя», «професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів». Подано структуру комунікативної компетентності особистості, визначено структуру професійно-комунікативної компетентності вчителя та деталізовано складові професійно-комунікативної компетентності вчителя початкових класів; обґрунтовано педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. З’ясовано можливості комунікативних ситуаційних задач для формування професійно-комунікативної компетентності вчителя; розроблено конструктор комунікативних ситуаційних задач та технологію їх розв’язування. На основі визначених теоретичних основ конструюється модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Для науковців, аспірантів, студентів, учителів і методистів.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

 

Читати он-лайн

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Методика навчання математики в 1-му класі

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-му класі: методичний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С.О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.
ISBN 978-966-438-345-2

 
 
 

 

У посібнику, відповідно нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (2010 рік), запропоновано методику навчання першокласників окремим питанням курсу математики: до числового періоду, нумерації чисел першого десятку і сотні, арифметичних дій додавання й віднімання в межах 10 та в межах 100 без переходу через розряд; формування поняття про задачу й навчання розв’язування простих задач; алгебраїчної, геометричної пропедевтики та вивчення величин (довжини, маси й місткості). В методичному посібнику реалізовано програму з математики для 1-го класу С. Скворцової та С. Тарнавської, що має гриф МОН України.

 

Читати он-лайн

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Методика навчання математики в 2-му класі

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Методика навчання математики у другому класі: Методичний посібник для вчителів других класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с.

 
 
 

 

У посібнику, відповідно нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (2010 рік), запропоновано методику навчання учнів другого класу окремих питань курсу математики: узагальнення й систематизації знань учнів за 1-й клас, арифметичних дій додавання й віднімання в межах 100 (табличного додавання й віднімання з переходом через десяток, додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу та з переходом через десяток, письмового додавання й віднімання), формування конкретного змісту арифметичних дій множення та ділення та таблиць множення й ділення; розв’язування простих задач; формування поняття про складену задачу й навчання розв’язування складених задач; алгебраїчної, геометричної пропедевтики та вивчення величин та одиниць їх вимірювання. В методичному посібнику реалізовано програму з математики для 2-го класу С. Скворцової та С. Тарнавської, що має гриф МОН України.

 

Читати он-лайн

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі. Частина 1

 
 
 
 

Вихідні дані: Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». - Частина II - Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. - Одеса: Фенікс, 2011. - 156 с.
ISBN 966-96048-5-0

 
 
 

 

У посібнику викладено теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язування сюжетних задач. В другій частині подано методику формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів: задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення, на знаходження невідомих за двома різницями, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на одночасний рух назустріч або у протилежних напрямках, на одночасний рух в одному напрямку (наздогін та з відставанням), задачі на знаходження середнього арифметичного. Усі типові задачі класифіковані на групи за способом розв’язання: задачі, що містять однакову величну для двох випадків, задачі на процеси та задачі на знаходження середнього арифметичного. В межах кожної групи здійснюється дослідження задач через зміну ситуації задачі або зміну числових даних, або зміну шуканого, або інших характеристик, й учні поступово узагальнюють математичну структуру та спосіб розв’язання задач.

Для студентів, вчителів і методистів.

 

Читати он-лайн

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі. Частина 2

 
 
 
 

Вихідні дані: Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». - Частина II - Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. - Одеса: Фенікс, 2011. - 156 с.
ISBN 966-96048-5-0

 
 
 

 

У посібнику викладено тсоретико-методичні основи навчання учнів розв’язування сюжетних задач. В другій частині подано методику формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів: задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення, на знаходження невідомих за двома різницями, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на одночасний рух назустріч або у протилежних напрямках, на одночасний рух в одному напрямку (наздогін та з відставанням), задачі на знаходження середнього арифметичного. Усі типові задачі класифіковані на групи за способом розв’язання: задачі, що містять однакову величну для двох випадків, задачі на процеси та задачі на знаходження середнього арифметичного. В межах кожної групи здійснюється дослідження задач через зміну ситуації задачі або зміну числових даних, або зміну шуканого, бо інших характеристик, й учні поступово узагальнюють математичну структуру та спосіб розв’язання задач.

Для студентів, вчителів і методистів.

 

Читати он-лайн

Завантажити PDF файл

 
 
 
 
 
 

Математика в 3-му класі

 
 
 
 

Вихідні дані: Методичний посібник для студентів педагогічних вузів та вчителів початкових класів. – Одеса, Автограф, 2003. – 268 с.

 
 
 

 

Книга містить методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем курсу математики 3-го класу чотирирічної початкової школи, згідно нової програми з математики Л. Кочиної, Н. Листопад. Авторами надані цікаві рекомендації щодо систематизації і узагальнення знань учнів за 2-й клас; щодо методики вивчення таблиць множення і ділення; щодо формування обчислювальних навичок додавання і віднімання в межах 1000, поза табличного множення і ділення; ділення з остачею. Заслуговує на увагу методика введення нових видів задач, яка побудована з урахуванням теорії змістовних узагальнень В.В. Давидова та теорії укрупнення дидактичних одиниць П.М. Ерднієва. Авторами наведено зміст підготовчої роботи і ознайомлення з усіма новими видами простих і складених задач 3-го класу.

Певну увагу приділено навчанню учнів розв’язуванню рівнянь і нерівностей із змінною, запропоновано кілька способів розв’язання і наведено пам’ятки до них. Розглянуто питання про вивчення величин та їх вимірювання. Розглядаючи геометричний матеріал 3-го класу авторами визначено групи задач геометричного змісту.

В посібнику класифіковані нестандартні задачі і наведено понад 30 нестандартних задач з розв’язаннями.

Співавтори: Мартинова Г.І. Шевченко Т.О.

 

Читати он-лайн

Завантажити DOC файл

 
 
 
 
 
 

Математика в 4-му класі

 
 
 
 

Вихідні дані: Методичний посібник для студентів педагогічних вузів та вчителів початкових класів. – Одеса, Автограф, 2003. – 310 с.

 
 
 

 

Книга містить методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем курсу математики 4-го класу початкової школи, згідно нової програми з математики Л. Кочиної, Н. Листопад. Авторами надані цікаві рекомендації щодо систематизації і узагальнення знань учнів за 3-й клас; щодо методики вивчення письмового множення і ділення; щодо формування обчислювальних навичок додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Заслуговує на увагу методика введення нових видів задач, яка побудована з урахуванням теорії змістовних узагальнень В.В. Давидова. Авторами наведено зміст підготовчої роботи і ознайомлення з усіма новими видами простих і складених задач 4-го класу.

Певну увагу приділено навчанню учнів розв’язуванню рівнянь більш складеної математичної структури і нерівностей із змінною, запропоновано кілька способів розв’язання і наведено пам’ятки до них. Розглянуто питання про вивчення величин та їх вимірювання. Розглядаючи геометричний матеріал 4-го класу авторами визначено групи задач геометричного змісту.

В посібнику класифіковані нестандартні задачі і наведено понад 55 нестандартних задач з розв’язаннями.

Співавтори: Мартинова Г.І. Шевченко Т.О.

 

Читати он-лайн

Завантажити DOC файл

 
 
 
 
 
 

Математика. 3 клас: Навчальний зошит

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 3 клас. Навчальний зошит

 
 
 

 

Завантажити роздатковий матерiал

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 2 клас: Навчальний зошит (ч.3)

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч.

 
 
 

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 2 клас: Навчальний зошит (ч.2)

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.2. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 112 с.: іл.

 
 
 

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 2 клас: Навчальний зошит (ч.1)

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.1. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 80 с.: іл.

 
 
 

 

Завантажити у PDF

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика

 
 
 
 

Вихідні дані:

 
 
 

 

Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] - Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. - 414 с.


Завантажити у PDF.

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Розробки уроків. 1 клас

 
 
 
 

Вихідні дані: Розробки уроків. 1 клас / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. — X.: Вид-во «Ранок», 2012. — 115 с.

 
 
 

 

Видання відповідає чинній програмі з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є складовою навчально-методичного комплекту «Математика-1» (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко).

Видання містить детальні розробки уроків математики, у яких реалізований особистісно зорієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи до навчання першокласників, презентовано методику формування нових знань і способів діяльності, окреслено доцільні форми організації виконання завдань.

Призначено для вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів

Пропонована демоверсія розробок уроків математики є фрагментом безкоштовного посібника для вчителя, що включає перші 48 уроків, який поставляється разом із замовленням навчальних зошитів на клас.

Видання повної версії книги, яка включатиме детальні проекти всіх 134 уроків, заплановано на жовтень 2012 року. Вартість книги 27.50 грн. (Див. каталог на сайті видавництва "Ранок"). Завмовлення посібників у видаництві "Ранок" за тел. 0675770611.


Завантажити у PDF: уроки 1-32, 33-48, 49-71.

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математичні прописи. 1 клас

 
 
 
 

Вихідні дані: Математичні прописи. 1 клас / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. — X.: Вид-во «Ранок», 2012. — 48 с.
ISBN 978-617-09-0100-2

 
 
 

 

Видання відповідає чинній програмі з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є складовою навчально-методичного комплекту «Математика-1» (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко).

Система завдань, поданих у посібнику, спрямована на формування графічних навичок першокласників, навичок написання цифр, у тому числі в учнів, які пишуть лівою рукою, на розвиток дрібної моторики, просторової уяви та орієнтації на ппощині зошита. Усі матеріапи подані з урахуванням вікових особливостей учнів і можуть бути використані як для фронтальної й самостійної роботи на уроці, так і для індивідуальних занять.

Призначено для учнів І класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів початкової школи.

Математичні прописи є складовою навчально-методичного комплекту «Математика-1», складеного на базі підручника «Математика. 1 клас» (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко). Розроблена система завдань спрямована на формування початкових графічних навичок першокласників, розвиток їхньої просторової орієнтації, уваги та саморегулювання.

Посібник містить підготовчі вправи, зразки написання цифр, візерунки. Пропоновані матеріали подані з урахуванням вікових особливостей учнів і можуть бути використані для фронтальної та самостійної роботи на кожному уроці математики.

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Навчальний зошит (ч.1)

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 1 клас: Навчальний зошит: Частина 1. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012 – 80 с.

 
 
 

 

Спеціальна пропозиція до нового навчального року: ціна навчального посібника з трьох частин - 50 грн. для тих, хто зробив замовлення з 31.05.2012 по 15.09.2012.

За умови придбання посібників на клас БЕЗКОШТОВНО додаються розробки перших 32 уроків.

З питань придбання телефонуйте до видавництва: (057) 762-71-90, (067) 577-06-11.

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Навчальний зошит (ч.2)

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 1 клас: Навчальний зошит: Частина 2. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012 – 96 с.

 
 
 

 

Спеціальна пропозиція до нового навчального року: ціна навчального посібника з трьох частин - 50 грн. для тих, хто зробив замовлення з 31.05.2012 по 15.09.2012.

За умови придбання посібників на клас БЕЗКОШТОВНО додаються розробки перших 32 уроків.

З питань придбання телефонуйте до видавництва: (057) 762-71-90, (067) 577-06-11.

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Навчальний зошит (ч.3)

 
 
 
 

Вихідні дані: Математика. 1 клас: Навчальний зошит: Частина 3. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012 – 96 с.

 
 
 

 

Спеціальна пропозиція до нового навчального року: ціна навчального посібника з трьох частин - 50 грн. для тих, хто зробив замовлення з 31.05.2012 по 15.09.2012.

За умови придбання посібників на клас БЕЗКОШТОВНО додаються розробки перших 32 уроків.

З питань придбання телефонуйте до видавництва: (057) 762-71-90, (067) 577-06-11.

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Підручник (ч.1)

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Математика 1 клас: Експериментальний навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 4 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.1. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с.: іл.

 
 
 

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Підручник (ч.2)

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Математика 1 клас: Експериментальний навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 4 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.2. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с.: іл.

 
 
 

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Робочий зошит (ч.1)

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Математика 1 клас: Робочий зошит: До експериментального навчального посібника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко: У 4 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.1. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с.: іл.

 
 
 

 

Переглянути демо-версію он-лайн

 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Робочий зошит (ч.2)

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Математика 1 клас: Робочий зошит: До експериментального навчального посібника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко: У 4 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.2. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с.: іл.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Підручник (ч.3,4)

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Математика 1 клас: Експериментальний навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 4 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.3-4. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с.: іл.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Математика. 1 клас: Робочий зошит (ч.3,4)

 
 
 
 

Вихідні дані: Скворцова С.О. Математика 1 клас: Робочий зошит: До експериментального навчального посібника С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко: У 4 ч. / С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко. – Ч.3-4. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с.: іл.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слова для пошуку: методика викладання математики у початковій школі, скворцова, світлана олексіївна, светлана алексеевна, методика математики, математика 1 клас, початкова школа, публікації, монографія, Компетентністний підхід у навчанні математики, Сюжетні задачі, що містять сталу величину. 3-4 класи, Монографія.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі
, Сюжетні задачі на процеси. 3-4-ті класи, Монографія.
Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів
, Методика навчання математики в 1-му класі, Методика навчання математики в 2-му класі, Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі. Частина 1, Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі. Частина 2, Математика в 3-му класі, Математика в 4-му класі, Математика. 3 клас: Навчальний зошит, Математика. 2 клас: Навчальний зошит (ч.3), Математика. 2 клас: Навчальний зошит (ч.2), Математика. 2 клас: Навчальний зошит (ч.1), Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика, Розробки уроків. 1 клас, Математичні прописи. 1 клас, Математика. 1 клас: Навчальний зошит (ч.1), Математика. 1 клас: Навчальний зошит (ч.2), Математика. 1 клас: Навчальний зошит (ч.3), Математика. 1 клас: Підручник (ч.1), Математика. 1 клас: Підручник (ч.2), Математика. 1 клас: Робочий зошит (ч.1), Математика. 1 клас: Робочий зошит (ч.2), Математика. 1 клас: Підручник (ч.3,4), Математика. 1 клас: Робочий зошит (ч.3,4).