Skvor.info
 
 
 

Міністерство освіти і науки України

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.УшинськогоІнститут фізики та математики

Кафедра математики та методики її навчання

 

«Методика навчання освітньої галузі «Математика»
у початковій школі»

 

0101 «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

 
 
 

Розробник – Скворцова С.О., доктор педагогічних наук, професор кафедри математики та методики її навчання.

Технічна підтримка – Черній Н.М., студентка 6-го курсу

 
 
 
 
 

«Методика навчання освітньої галузі «Математика»
у початковій школі»

 
 
 
 

Форма навчання: денна та заочна.


Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Кількість кредитів: 9

Змістових модулів: 12

Загальна кількість: 252 год. (108 + 144)


Нормативний навчальний курс: 6, 7, 8 семестри

Лекції (теоретична підготовка): 28 + 18 + 18 год.

Практичні: 26 + 18 + 18 год.

Самостійна робота: 54 + 36 + 36 год.

 
 
 
 
 

Пояснювальна записка

 
 
 
 

Мета курсу: формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у галузі навчання математики молодших школярів.

 

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з цілями, завданнями, змістом і особливостями побудови початкового курсу математики;
 • нормативними документами, якими має керуватися вчитель;
 • структурою уроку математики;
 • з підручниками математики, які мають гриф МОН України;
 • з методикою опрацювання основних тем відповідно до результатів навчання за змістовими лініями Державного стандарту початкової загальної освіти освітньої галузі „Математика”;
 • з відмінностями у вивченні окремих тем за різними навчально-методичними комплектами;
 • формування в студентів готовності застосовувати знання про методику навчання молодших школярів окремих питань програми;
 • до самостійної розробки систем навчальних завдань із підготовки до введення нового матеріалу, ознайомлення з ним та формування математичних вмінь та навичок;
 • готовність до реалізації здобутих знань та вмінь під час реальних уроків математики за будь-яким навчально-методичним комплектом...
 
 

III курс. Результати навчання - компетенції

 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент

 • знає:
  • цілі і завдання навчання математики в початковій школі;
  • особливості і побудову курсу математики початкової школи;
  • структуру уроку математики;
  • методику навчання молодших школярів нумерації чисел першої сотні;
  • методику навчання арифметичних дій додавання й віднімання у межах 100; табличного множення та ділення;
  • методику формування поняття задачі та складеної задачі, навчання розв’язування простих й складених задач в 1-2-му класах.
 • вміє:
  • користуватися нормативними документами;
  • складати календарний план з математики для кожного року навчання;
  • уміння складати конспекти уроків з окремих тем курсу математики початкової школи;
  • складати системи навчальних завдань із підготовки до введення нового матеріалу, ознайомлення з ним та формування математичних вмінь та навичок з опанування:
   • нумерації цілих невід’ємних чисел в межах 100;
   • арифметичних дій додавання та віднімання цілих невід’ємних чисел в межах 100;
   • арифметичних дій множення та ділення (табличні випадки);
   • задач (простих, складених 1-2-го класів);
 
 

IV курс. Результати навчання - компетенції

 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент

 • знає:
  • методику навчання молодших школярів нумерації чисел в концентрі «Тисяча» та «Багатоцифрові числа»;
  • методику навчання арифметичних дій додавання й віднімання у межах 1000 та багатоцифрових чисел (усні та письмові прийоми); позатабличного та письмового множення та ділення;
  • методику навчання розв’язування простих і складених задач в 3-4-му класах; типових задач;
  • методику навчання дробам в курсі початкової математики;
  • методику алгебраїчної та геометричної пропедевтики в початковій школі;
  • методику вивчення величин та їх вимірювання в курсі початкової математики.
 • вміє:
  • користуватися нормативними документами;
  • складати календарний план з математики для кожного року навчання;
  • уміння складати конспекти уроків з окремих тем курсу математики початкової школи;
  • складати системи навчальних завдань із підготовки до введення нового матеріалу, ознайомлення з ним та формування математичних вмінь та навичок з опанування:
   • нумерації цілих невід’ємних чисел в межах 1000, багатоцифрових чисел;
   • арифметичних дій додавання та віднімання цілих невід’ємних чисел в межах 1000 та багатоцифрових чисел;
   • арифметичних дій множення та ділення (позатабличні випадки та письмові прийоми) у межах 1000 та багатоцифрових чисел;
   • сюжетних математичних задач ( простих, складених 3-4-го класів, типових задач);
 
 

Перейти до системи змістових модулів

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки