Skvor.info
 
 
 

Модуль 4 > Тема 2 > Лекція №11
Методика формування вмінь розв’язування простих задач в 1-му класі

 
 
 
 
        План:
 1. Зміст навчання теми за новою  навчальною програмою ( 2011 рік).
 2. Порядок вивчення теми. Аналіз чинних підручників.
 3. Методика навчання окремих питань теми:
  • Зміст і методика підготовчого етапу до введення поняття про задачу.
  • Методика ознайомлення першокласників з поняттям задачі.
  • Методика формування поняття про задачу та процес її розв’язування.
 4. Види простих задач 1-го класу та методика роботи над ними:
  • на знаходження суми і різниці;
  • на знаходження невідомого доданка;
  • на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць;
  • на різницеве порівняння;
  • на знаходження невідомого зменшуваного;
  • на знаходження невідомого від’ємника.
 5. Навчання складання короткого запису задачі.
 6. Поняття про обернену задачу.
 
  Література:
 
 • Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. – С. 342 – 350.
 • Скворцова С.О.. Методика навчання математики в першому класі: Навч. пос. — Одеса: “Фенікс”, 2011. — 240 с. – С. 237 - 243.
 • Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. — 3-є вид., перероб. ідоп.—Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2006. — 336 с. – С. 162 - 198.
 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 148 – 149.
 
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 1. —класти календарно-тематичне плануванн¤ У—южетн≥ задач≥Ф за одним ≥з чинних п≥дручник≥в. (1)
 2. —класти пор≥вн¤льну характеристику чинних п≥дручник≥в та чинноњ програми щодо вивченн¤ теми У—южетн≥ задач≥Ф. (1)
 3. —класти методику роботи над задачами: на знаходженн¤ суми, на знаходженн¤ р≥зниц≥, на знаходженн¤ нев≥домого доданка, на знаходженн¤ нев≥домого в≥д'Їмника, на знаходженн¤ нев≥домого зменшуваного, на р≥зницеве пор≥вн¤нн¤, на зб≥льшенн¤ або зменшенн¤ на к≥лька одиниць (по 3 задач кожного виду). (1)
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи