Skvor.info
 
 
 

Модуль 4 > Тема 3 > Лекція №12
Методика формування вмінь розв’язування простих задач в 2-му класі

 
 
 
 
        План:
 1. Зміст навчання теми за новою  навчальною програмою ( 2011 рік). Види простих задач 2-го класу.
 2. Порядок вивчення теми. Аналіз чинних підручників.
 3. Методика роботи над простими задачами в 2-му класі:
  • Задачі на знаходження суми трьох доданків.
  • Задачі на знаходження третього числа по сумі двох даних чисел.
  • Задачі на конкретний зміст дії множення.
  • Задачі на конкретний зміст дії ділення.
  • Задачі на кратне порівняння.
  • Задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів.
 
  Література:
 
 • Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. – С. 351.
 • Скворцова С.О.. Методика навчання математики в першому класі: Навч. пос. — Одеса: “Фенікс”, 2011. — 240 с. – С. 130 - 139.
 • Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. — 3-є вид., перероб. ідоп.—Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2006. — 336 с. – С. 243 - 249.
 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 154 – 156.
 
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи

 
 
 
 
 1. Скласти реєстр статей із журналів “Початкова школа”, “Начальная школа”, “Вчитель початкової школи” та газети “Початкова освіта” із питань вивчення простих задач в 2-му класі. (1)
 2. Скласти методику роботи на задачами: на знаходження суми трьох доданків; на знаходження третього числа по сумі двох даних чисел; на конкретний зміст дії множення; на конкретний зміст дії ділення ( ділення на вміщення та ділення на рівні частини); на кратне порівняння; на збільшення або зменшення числа у кілька разів (по 3 задачі кожного виду).(2)
 
 
 
 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи