Skvor.info
 
 
 

”вага ”вага!

 
 
 
 
 

Програма з математики, 1 клас (2006 р.)

(4 години в тиждень, 140 год., резерв часу – 3-4 год.)

 
 №  Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1

Властивості предметів. Геометричні фігури

Розрізнення, розпізнавання предметів за ознаками – властивостями (колір, матеріал, розмір, форма, призначення, розміщення)

Розпізнавання та виділення одного, кількох, всіх предметів за кольором, розміром, формою, розміщенням, призначенням.

Учень виділяє з групи предметів один чи кілька предметів, яким властиві певні ознаки (форма, розмір, колір, розміщення),

показує і називає кожний предмет, усі предмети, один з предметів групи,

порівнює предмети за окремими ознаками (форма, колір, розмір, призначення), вживає відповідну термінологію,

Просторові уявлення, розміщення предметів на площині та просторі: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч.

Взаємне розміщення предметів (об’єктів): під, над, біля, праворуч, ліворуч, між, попереду, позаду, вище (нижче), ніж; дальше (ближче) за; лівіше (правіше) від; перед, за, між тощо.

розкладає і переміщує предмети на площині аркуша паперу, на стільниці парти тощо з заданих напрямках,

визначає взаємне розміщення об‘єктів,

Порівняння предметів за розмірами: більший за, менший, ніж, однакові за розміром; коротший від, довший за, однакові за довжиною; тонший за, товщий за, однакові за товщиною; найменший (найбільший) серед тощо;

порівнює групи предмети за відповідними розмірами,

Напрями руху: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору.

визначає зазначені напрями руху і переміщування,

Часові уявлення: рано, пізно, раніше, пізніше, спочатку, потім, до, після. Вікові порівняння: малий, молодий, молодший, дорослий, старший, старий.

розуміє зміст часових понять, виконує часові та вікові порівняння,

Порівняння груп предметів за кількістю їх елементів

володіє способом порівняння кількості предметів (складання пар) і вміє ним користуватися,

використовує терміни "стільки само", "менше, ніж", "більше за" при порівнянні кількості об‘єктів даних множин

2

Усна та письмова нумерація чисел в межах 10. Склад числа

Лічба предметів, їх зображень, рухів, звуків та інших об’єктів. Число і цифра. Кількісна і порядкова лічба.

Учень лічить предмети (об’єкти) за правилами лічби,

має уявлення про натуральне число та цифру, про натуральний ряд і порядок чисел у ньому,

Називання, послідовність та позначення чисел від 1 до 10.

називає числа відрізка натурального ряду від 1 до 10 в прямому і зворотному порядку, уміє писати цифри,

Число нуль і його позначення (0).

розуміє, що число нуль не належить до натуральних чисел,

Утворення числа додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці з наступного до нього числа.

називає попереднє і наступне числа для будь-якого числа в межах 10,

Склад чисел (на предметно-схематичній основі).

знає склад чисел від 2 до 10,

Порівняння цілих невід’ємних чисел

має уявлення про способи порівняння чисел в межах 10 (спосіб порівняння на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді; логічний спосіб – на основі складу чисел),

Запис результатів порівняння чисел за допомогою знаків «=»(дорівнює), «>» (більше), «<» (менше).

порівнює числа в межах 10 та записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків

Об’єднання елементів двох скінчених множин, що не перетинаються. Вилучення підмножини з множини.

 

3

Додавання й віднімання в межах 10

Зміст дій додавання й віднімання. Назви чисел при додаванні (компонентів та результату дії).

Учень пояснює конкретний зміст арифметичних дій додавання і віднімання,

Назви чисел при відніманні (компонентів та результату дії).

знає назви чисел при додаванні та відніманні,

Числовий вираз (сума, різниця). Читання, запис виразів на додавання й віднімання, знаходження значення числового виразу.

записує та читає вирази, що містять дії додавання й віднімання,

Переставний закон додавання. Взаємозв’язок додавання і віднімання.

розуміє і пояснює суть переставного закону додавання, взаємо-зв‘язку додавання й віднімання,

Додавання та віднімання чисел в межах 10. Знаходження результатів дій додавання й віднімання (прилічуванням та відлічуванням по одиниці, на основі знання складу числа,

знає та використовує переставний закон додавання, взаємозв’язок між діями додавання і віднімання при обчисленнях,

залежностей між цілим та частиною, додавання й віднімання числа частинами, переставлянням місцями доданків; віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання).

пояснює спосіб знаходження результатів арифметичних дій (додавання, віднімання) вивченими способами,

Таблиця додавання чисел в межах 10. Таблиця відповідних випадків віднімання.

знає табличні випадки додавання й віднімання чисел в межах 10,

Знаходження невідомого доданка.

знає правило знаходження невідомого доданка та використовує його,

Зміна результатів арифметичних дій додавання і віднімання в залежності від зміни одного з компонентів.

розуміє характер зміни суми в залежності від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому доданку, характер зміни різниці в залежності від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику,

Додавання й віднімання 0 (нуля). Віднімання однакових чисел.

використовує властивості дода-вання й віднімання 0, віднімання однакових чисел при виконанні дій,

розуміє зміст термінів „більше на...”, „менше на...”, „на скільки більше (менше)”, знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за інше число; знаходить, на скільки одне число більше (менше) від другого,

Числові вирази, що містять 2 дії. Обчислення значень числових виразів (без дужок) на 2 – 3 дії

обчислює значення числового виразу

4

Усна та письмова нумерація чисел в межах 100

Поняття “десяток”. Лічба десятками. Розрядні (круглі) числа. Порівняння, додавання і віднімання круглих чисел

Учень усвідомлює десяток як нову одиницю лічби,

знає назви розрядних (круглих) чисел;

вміє називати розрядні (круглі) числа в прямому і зворотному порядку, від будь-якого числа до вказаного

вміє лічити десятками,

вміє порівнювати, додавати і віднімати розрядні (круглі) числа;

Усна і письмова нумерація чисел 11 – 20. Усна і письмова нумерація чисел 21-100. Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Читання й запис чисел від 1 до 100.

називає числа від 11 до 20 та від 21 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного;

читає і записує ці числа цифрами;

Десятковий склад чисел.

має уявлення про розряд, розряд десятків та розряд одиниць,

визначає кількість десятків і одиниць у двоцифровому числі та

записує двоцифрове число у вигляді суми десятків й одиниць,

Одноцифрове та двоцифрове числа.

розуміє позиційне значення цифри в записі двоцифрового числа;

розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа;

Порівняння чисел

порівнює числа в межах сотні на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел

5

Додавання й віднімання чисел в межах 100 без переходу через десяток

Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел: додавання і віднімання числа 1. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Додавання і віднімання круглих десятків.

Учень виконує додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел,

Додавання круглого числа до двоцифрового і віднімання круглого числа від двоцифрового. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Додавання і віднімання двоцифрових чисел (загальний випадок).

володіє обчислювальними прийомами додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (порозрядне додавання і віднімання, додавання і віднімання частинами),

обчислює суму та різницю двоцифрових чисел різними способами;

Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника

знає та використовує правила знаходження, невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника

6

Геометричні фігури

Точка, лінія - пряма, крива, ламана, відрізок, промінь. Многокутники - трикутник, чотирикутник (прямокутник, в т. ч. й квадрат, ромб), п’ятикутник, шестикутник. Круг, коло, овал.

Має уявлення про геометричні фігури,

Розпізнавання й називання простих за будовою геометричних фігур

розпізнає та називає геометричні фігури (за програмою) на рисунках

7

Алгебраїчна пропедевтика

Математичні вирази: сума і різниця.

Учень знає назви математичних виразів „сума” і „різниця”,

користується ними при читанні математичних виразів, записує суму і різницю двох чисел,

розрізняє поняття „вираз” та „значення виразу”,

Числові рівності і нерівності.

розрізняє числові вирази та числові рівності, числові рівності і числові нерівності,

Правильні й неправильні рівності та нерівності.

наводить приклади правильних та неправильних рівностей і нерівностей,

Порівняння числових виразів

вміє порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень та порівняння відповідних чисел

8

Величини

Довжина відрізка. Одиниця довжини - сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м). Вимірювання довжини відрізка, довжини предмета в сантиметрах, дециметрах та сантимет-рах, в метрах та дециметрах. Запис, читання та порівнювання результату вимірювання.

Учень має уявлення про величини - довжину предмета, місткість посудини, масу предмета, час.

Побудова відрізка заданої довжини за допомогою лінійки.
Вартість товару, предмета. Одиниця вартості - копійка (к.), гривня (грн).
Маса предметів (предмета). Одиниця маси - кілограм (кг). Зважування й відважування предметів. Запис результатів вимірювання маси (зважування) предмета.
Місткість посуди. Одиниця місткості - літр (л).
Час. Одиниці часу - тиждень, дні тижня (назви та їх послідовність). Доба, частини доба - ранок, день, вечір, ніч. Година. Визначення часу (в межах годин) за годинником

знає одиниці величин: довжини - сантиметр, дециметр, метр; маси - кілограм, місткості – літр, вимірює величини, записує результати вимірювання величин, порівнює їх,
уміє визначати час за годинником (в межах годин),
виконує практичні вправи та завдання з вимірювання величин,
уміє будувати відрізки заданої довжини,
виконує арифметичні дії (додавання, віднімання) над величинами (іменованими числами)

9

Задачі

Підготовчі вправи до ознайомлення учнів з поняттям “задача”.

 

Формування уявлення про складові задачі, про процес розв’язування задачі, який включає: ознайомлення з текстом задачі, виділенням з нього умови та запитання, числових даних і шуканого, об’єкту (об’єктів) задачі, добір і обґрунтування арифметичної дії для розв’язування задачі, запис розв’язання, формулювання або запис відповіді задачі.

Учень розуміє суть задачі,

виділяє складові задачі,

усвідомлює процес розв’язування задачі,

складає текст задач за малюнком, за числовими даними до малюнка, поданим числовим виразом на одну дію, за вказаною дією,

Розв’язування простих задач на: знаходження суми двох доданків, знаходження різниці двох чисел, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка і невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника.

Розв’язування сюжетних задач, що містять вивчені величини

розв’язує прості задачі на: знаходження суми двох доданків, знаходження різниці двох чисел, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка і невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника

10

Загальні прийоми розв’язування задач

уміє читати задачу, роблячи паузи між умовою і запитанням,

виділяє умову і запитання, зокрема у неканонічній конструкції формулювання задачі,

називає числові дані і шукане в задачі,

виділяє об’єкт або об’єкти задачі, визначає ключові слова,

складає короткий запис задачі будь-яким способом,

обґрунтовує вибір дії розв’язування задачі,

записує розв’язання задачі,

вміє усно формулювати повну відповідь на запитання задачі,

записує коротку відповідь на запитання задачі

11

Повторення

 

 

Додаткові теми:

(за наявності резерву часу, для поглибленого вивчення курсу)

1 Раціональні обчислення. Формування уявлень про раціональні обчислення (обчислення суми кількох чисел зручним способом на основі переставного закону додавання).
2 Порівняння числових виразів на основі знання про зміну результату арифметичної дії в залежності від зміни одного з компонентів.
3 Ознайомлення із буквеною символікою (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій за допомогою букв).
4 Складання і розв’язування обернених задач.
5 Строгі та нестрогі нерівності. Подвійні нерівності.
6 Рівняння. Розв’язання та розв‘язок рівняння. Розв’язування простих рівнянь на знаходження компонентів дій додавання і віднімання (способом добору значення змінної). Пропедевтичне ознайомлення з розв’язуванням рівняння на основі взаємозв’язку (залежностей) між компонентами та результатом арифметичної дії.
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки