Skvor.info
 
 
 

”вага ”вага!

 
 
 
 
 

Програма з математики, 2 клас (2006 р.)

(4 години в тиждень, 140 год., резерв часу – 3-4 год.)

 
 №  Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1

Узагальнення і систематизація знань про числа в межах 100 та арифметичні дії додавання і віднімання

Утворення чисел в межах 100. Читання та запис чисел. Послідовність чисел першої сотні. Одноцифрове та двоцифрове числа.

Учень утворює числа в межах 100 різними способами,

називає найбільше та найменше одноцифрове та двоцифрове числа,

читає та записує числа, визначає їх десятковий склад,

Порівняння чисел.

порівнює числа в межах 100,

Додавання і віднімання чисел на основі нумерації.

виконує арифметичні дії на основі знання нумерації, властивостей додавання і віднімання числа нуль, віднімання однакових чисел,

Арифметичні дії додавання і віднімання. Назви компонентів та результату дій додавання і віднімання. Знаходження невідомого компоненту. Переставний закон додавання. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.Прийоми додавання і віднімання в межах 10.

розуміє конкретний зміст арифметичних дій додавання і віднімання, знає назви чисел при додаванні і відніманні, знає та використовує правила знаходження невідомих компотнентів дій додавання і віднімання, знає і використовує при обчисленнях переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання,

Додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через десяток. Спосіб додавання і віднімання частинами. Спосіб порозрядного додавання і віднімання.

виконує арифметичні дії додавання і віднімання чисел без переходу через десяток в межах 100 різними способами,

Сполучний закон додавання

розуміє суть сполучного закону додавання

2

Додавання і віднімання чисел в межах 100 з переходом через розряд


Усне додавання і віднімання з переходом через десяток в межах 20.

Додавання і віднімання чисел частинами. Ознайомлення з правилом додавання суми до числа та правилом віднімання суми від числа. Додавання на основі переставного закону додавання. Віднімання на основі взаємозв’язку між діями додавання і віднімання.

Учень володіє обчислювальними прийомами додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами, на основі переставного закону додавання, віднімання на основі взаємозв’язку між діями додавання і віднімання,

Табличне додавання одноцифрових чисел та відповідні випадки віднімання.

виконує додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток різними способами, знає результати таблиць додавання і віднімання чисел,

Зміна результатів арифметичних дій додавання і віднімання в залежності від зміни одного з компонентів.

пояснює залежність між результатом арифметичних дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів та використовує її при знаходженні значення числового виразу,

Ознайомлення з прийомом округлення.

 

Ознайомлення з правилом віднімання числа від суми. Віднімання на основі правила віднімання числа від суми.

розуміє суть властивостей додавання суми до числа та числа до суми, віднімання суми від числа та числа від суми, використовує їх при знаходженні значень числових виразів,

Ознайомлення з перевіркою правильності виконання дій додавання і віднімання.

розуміє, що правильність додавання може перевірятися відніманням, а віднімання – додаванням,

Формування умінь та навичок обчислення значень числових виразів на 2–3 дії в межах 20 з використанням табличних випадків додавання й віднімання.

обчислює значення виразів (з дужками та без дужок) на 2-3 арифметичні дії

Усне додавання і віднімання в межах 100 з переходом через десяток.

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Учень знає суть обчислювальних прийомів усного додавання й віднімання чисел частинами, порозрядного додавання і віднімання, додавання і віднімання способом округлення,

Прийоми обчислення: додавання і віднімання частинами, порозрядне додавання і віднімання, додавання і віднімання способом округлення тощо.

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через десяток в межах 100, знаходить значення числового виразу різними способами,

Знаходження значень числових виразів на кілька дій.

обчислює значення виразів (з дужками та без них) на кілька дій.

Письмове додавання і віднімання чисел.

Учень усвідомлює зміст письмового прийому додавання і віднімання чисел та пояснює хід виконання дій, розрізняє прийоми усного та письмового обчислення результатів додавання і віднімання двоцифрових чисел, виконує додавання і віднімання чисел із застосуванням письмового прийому,

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання.

здійснює перевірку дій додавання і віднімання вивченими способами

3

Арифметичні дії множення і ділення

Дії множення і ділення. Арифметична дія множення; ділення на вміщення та ділення на рівні частини. Знаки арифметичних дій множення і ділення. Назви компонентів та результатів дій множення і ділення. Назва числового виразу, що містить знак дії множення або ділення. Запис та читання простих та складніших виразів, що містять знаки дій множення або ділення.

Учень має уявлення про конкретний зміст дій множення та ділення, знає назви компонентів та результатів дій при множенні та діленні, читає та записує числові вирази, що містять знак дії множення, ділення, розрізняє та називає приклади (зразки) ділення на рівні частини та на вміщення,

Переставний закон множення. Взаємозв’язок між множенням і діленням.

розуміє та використовує при обчисленнях взаємозв’язок дій множення й ділення, переставний закон множення,

Властивості множення з числом 1, множення з числом нуль. Ділення на 1. Ділення числа на самого себе. Ділення нуля на число. Множення і ділення на 10.

пояснює властивості виконання дій множення й ділення, пов‘язані з числами 1 та 0, 10 та ділення числа на самого себе,

Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Кратне порівняння чисел.

розуміє зміст термінів «більше у...», «менше у...», «у скільки разів більше (менше)», знаходить число, яке у кілька разів більше чи менше за інше, визначає, у скільки разів одне число більше чи менше за інше,

Таблиці множення. Таблиці ділення.

усвідомлює способи складання таблиць множення і ділення, знає табличні випадки множення та ділення,

Ознайомлення з перевіркою правильності виконання дій множення і ділення.

має уявлення про те, що правильність виконання дії множення може перевірятися дією ділення, а ділення – множенням,

Знаходження невідомого множника, невідомого діленого та невідомого дільника.

розв’язує завдання на знаходження невідомого множника, діленого, дільника,

Читання та запис, обчислення значень виразів, що містять дії різних ступенів з дужками або без дужок

обчислює значення виразів, що містять дужки, містять дії одного та різних ступенів

4

Геометричний матеріал

Кут. Прямий, непрямі (гострий, тупий) кути. Побудова прямого кута на аркуші паперу в клітинку.

Має уявлення про прямий і непрямий кут, визначає прямі та непрямі кути, будує прямий і непрямий кути,

Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Ламана, її елементи. Довжина ламаної. Коло і круг. Схожість і відмінність між колом і кругом. Центр кола (круга), його радіус і діаметр

розрізняє геометричні фігури: кут, трикутник, чотирикутник (прямокутник, квадрат), ламана, коло, круг та їхні елементи, називає їх, вимірює довжину відрізка, сторони многокутника за допомогою лінійки,

Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.

позначає буквами та читає назви геометричних фігур (за програмою),

Прямокутник. Властивість протилежних сторін прямокутника. Квадрат.

має уявлення про прямокутник, квадрат, про властивість протилежних сторін прямокутника,

Побудова прямокутника, в т.ч. і квадрата, за вказаними їх сторонами за допомогою лінійки на аркуші паперу в клітинку.

уміє будувати прямокутник і квадрат за вказаними їх сторонами за допомогою лінійки на аркуші паперу в клітинку,

Периметр многокутника. Обчислення периметра прямокутника (квадрата), трикутника (в т. ч. і рівностороннього).

має уявлення про периметр многокутника як суму довжин усіх його сторін, обчислює периметр многокутника, знаходить сторону квадрата за його периметром, обчислює довжину сторони рівностороннього трикутника за його периметром,

5

Алгебраїчна пропедевтика

Простіші математичні вирази: добуток і частка. Читання і запис.

Учень читає та записує математичні вирази, в яких числа поєднані знаками арифметичних дій множення і ділення,

Числові вирази, що містять дужки. Порядок виконання дій у виразах із дужками та без дужок.

має уявлення про роль дужок у виразах, уміє читати і записувати вирази, що містять дужки, знає правила про порядок виконання дій у виразах,

Вирази зі змінною. Обчислення значень виразів із змінною на одну та дві дії та виразів, у складі яких повторюється та сама змінна (буква).

має уявлення про числовий вираз та його значення, буквений вираз (вираз із змінними) та його числове значення при заданому числовому значенні змінної, числову рівність та нерівність,

Рівності. Числові рівності. Числові нерівності. Правильні й неправильні рівності та нерівності

читає та записує числові рівності й нерівності, розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) числові рівності й нерівності, перетворює хибні числові рівності та нерівності в істинні

6

Величини

Довжина предмета. Відстань між об’єктами (предметами). Одиниці довжини та їх позначення - сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м). Вимірювання довжини відрізків та предметів. Співвідношення між одиницями довжини. Час. Одиниці часу – доба, тиждень, місяць, рік. Співвідношення між ними. Грошові одиниці - гривня (грн), копійка (к.). Співвідношення між грошовими одиницями.

Учень знає одиниці довжини (сантиметр, дециметр, метр), грошові одиниці (гривня, копійка), одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними; користується позна-ченнями при читанні записів, вимірюванні та записуванні величин: см, дм, м; кг; грн, к.,

Уявлення про площу фігури.

має уявлення про площу плоскої фігури,

Іменовані числа. Дії з іменованими числами (величинами)

розуміє зміст поняття “іменоване число”, виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами

7

Задачі

Формування та розвиток умінь аналізувати текст задачі. Формування та закріплення знань про процес розв’язування задачі. Розв’язування простих задач вивчених видів, а також на знаходження третього числа за сумою двох інших, на розкриття суті множення, ділення, на збільшення або зменшення числа в кілька разів, на кратне порівняння чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків. Розв’язування задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульованих в непрямій формі.

Учень аналізує текст задачі, складає тексти задач за предметними малюнками, за короткою формою її запису, за виразом (за зразком), за практичними вправами, що відображають життєву ситуацію, розв’язує прості задачі вивчених видів,

Формування уявлення про обернені задачі. Складання й розв’язування обернених задач.

уміє складати обернені задачі до даної і застосовувати складання й розв’язування обернених задач як спосіб перевірки правильності розв’язання даної задачі,

Ознайомлення зі складеною задачею. Задачі на 2 різні та однакові дії (додавання й віднімання), які є комбінаціями різних простих задач вивчених видів.

має уявлення про складену задачу як таку, що не розв’язується однією арифметичною дією, пояснює суть складеної задачі, розбиває складену задачу на прості; складає план розв’язання складеної задачі, записує розв’язання задачі за діями або виразом,

Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями різних простих задач вивчених видів

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями різних простих задач вивчених видів, розв’язує задачі геометричного змісту, пов’язані зі знаходженням периметра многокутника та обернених до них задач

8

Загальні прийоми розв’язування задач

виконує змістовий аналіз форму-лювання задачі (виділяє умову і запитання, числові дані і шукане в задачі, об’єкт чи об’єкти задачі, ситуацію, що описується в задачі), виконує логіко-семантичний аналіз тексту задачі (визначає слова-ознаки окремих видів співвідношень, визначає яким членом співвідношення є шукане), вміє коротко записати задачу схематично, моделює задачну ситуацію за допомогою схематичних малюнків, обґрунтовує дію, за допомогою якої розв’язується проста задача, виконує аналітичні міркування при пошуку розв’язування складеної задачі, ілюструючи міркування за допомогою схеми аналізу («дерево» міркувань), розбиває складену задачу на прості та визначає порядок розв‘язування простих задач, формулює план розв’язування задачі, записує розв’язання задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

9

Повторення

 

 

Додаткові теми:

(за наявності резерву часу, для поглибленого вивчення курсу)

1 Арабська та римська нумерація.
2 Раціональні способи додавання і віднімання (порозрядне додавання кількох чисел, прийом округлення кількох доданків, прийом збільшення або зменшення зменшуваного і від’ємника на одне й те саме число одиниць).
3 Поняття про істині та хибні висловлювання. Умовиводи, істині та хибні умовиводи.
4 Нестандартні задачі (задачі, які розв’язуються способом міркувань без виконання арифметичних дій; задачі, що розв’язуються способом добору; процесуальні задачі, комбінаторні задачі; задачі з елементами теорії імовірностей тощо); магічні фігури; математичні ребуси.
5 Рівняння. Розв’язування рівнянь різними способами.
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки