Skvor.info
 
 
 

”вага ”вага!

 
 
 
 
 

Програма з математики, 3 клас (2006 р.)

(4 години в тиждень, 140 год., резерв часу – 3-4 год.)

 
 №  Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

Нумерація чисел в межах 100.

Арифметичні дії додавання і множення, віднімання і ділення. Назви компонентів та результатів арифметичних дій. Перевірка правильності виконання арифметичних дій. Взаємозв’язок між додаванням і відніманням, множенням і діленням. Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій.

Закони додавання і множення (переставний і сполучний). Властивості додавання і віднімання, множення і ділення. Прийоми усного і письмового додавання і віднімання.

Учень утворює, називає, читає, записує, порівнює числа в межах 100, пояснює суть арифметичних дій (додавання, віднімання, множення й ділення),

знає назви компонентів та результату дій додавання, віднімання, множення і ділення,

знає формулювання переставного закону додавання і множення, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, множення і ділення; властивості дій додавання і віднімання, множення і ділення з числами 0 та 1; правило множення і ділення числа на 10; правила знаходження невідомих компо-нентів та вміє їх застосовувати при розв’язуванні завдань,

Таблиці множення і ділення. Способи складання та запам’ятовування результатів таблиць множення. Спосіб послідовного множення і ділення.

має уявлення про різні способи обчислення значення суми, різниці; про різні способи знаходження результатів таблиць множення,складає та знає напам’ять таблиці додавання й множення та відповідні випадки віднімання й ділення,

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць або у кілька разів. Різницеве та кратне порівняння.

уміє знаходити число, яке на кілька одиниць або у кілька разів більше (менше) за дане, знаходити на або у скільки разів одне число більше (менше) іншого числа,

Зміна результатів множення й ділення в залежності від зміни одного з компонентів дій. Обчислення значень числових виразів, що містять 2 – 4 дії різних ступенів

знає і використовує залежність зміни значення числового виразу від зміни його компонентів,обчислює значення виразів на 2 – 4 дії різних ступенів

2

Частини

Практичне одержання частин: половини, третини, чверті тощо. Спосіб одержання частин. Кількість частин в цілому. Запис частин. Поняття „чисельник”, „знаменник”. Порівняння частин.Знаходження частини від числа. Знаходження числа за його частиною

Учень розуміє, що частину одержують способом ділення цілого на рівні частини і виділення однієї з них,

знає, скільки певних частин в цілому; у скільки разів частина менша за ціле та у скільки разів ціле більше за частину,

вміє записувати частини у вигляді дробу,

знає та застосовує правило знаходження частини від числа та числа за його частиною

3

Усна та письмова нумерація чисел в межах 1 000. Виконання арифметичних дій на основі нумерації чисел.

Усна та письмова нумерація чисел. Поняття лічильної одиниці - сотні. Утворення та назви круглих сотень. Лічба сотнями.

Учень усвідомлює сотню як одиницю лічби,знає назви розрядних чисел (круглих отень),вміє лічити сотнями,

Поняття розряду: розряд одиниць, десятків, сотень.

має уявлення про розряди – розряд сотень, розряд десятків та розряд одиниць; про те, що одиниці є одиницями І-го розряду, десятки є одиницями ІІ-го розряду, сотні є одиницями ІІІ-го розряду, знає співвідношення між розрядними одиницями,

Поняття трицифрового числа. Утворення трицифрового числа. Десятковий склад числа. Лічба в межах 1000. Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число до даного. Запис та читання трицифрових чисел. Заміна трицифрового числа сумою розрядних доданків. Загальна кількість одиниць певного розряду.

називає числа від 1 до 1000 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000,читає і записує трицифрові числа цифрами, визначає кількість сотень, десятків і одиниць у трицифровому числі та записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків, розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа;

Порівняння чисел.

порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел,

Додавання і віднімання числа 1. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

виконує додавання і віднімання на основі порядку слідування чисел в натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел, уміє виконувати усно додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць,

Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Ділення круглого числа на кругле. Спосіб укрупнення розрядних одиниць.

уміє множити і ділити кругле (розрядне) число на одноцифрове різними способами,

Множення одноцифрового числа на кругле, ділення на кругле число способом послідовного множення та ділення

уміє множити одноцифрове число на кругле (розрядне) та ділити на кругле (розрядне) число різними способами

4

Усна та письмова нумерація чисел в межах 1 000. Виконання арифметичних дій на основі нумерації чисел.

Прийоми усного додавання і віднімання трицифрових чисел, що подані у круглих десятках. Додавання на основі правила додавання суми до числа. Віднімання на основі правила віднімання суми від числа.

Учень розуміє суть обчислювальних прийомів додавання і віднімання трицифрових чисел, що подані у круглих десятках і вміє їх застосовувати при обчисленнях,

Додавання на основі правила додавання числа до суми. Віднімання на основі правила віднімання числа від суми. Порозрядне додавання і віднімання. Додавання і віднімання способом округлення. Формування і розвиток умінь та навичок усного виконання додавання й віднімання чисел

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання круглих трицифрових чисел.

5

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел

Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел.

Учень знає алгоритм (прийом) письмового виконання додавання, віднімання трицифрових чисел, застосовує прийоми додавання й віднімання для письмових обчислень,

Формування і розвиток умінь та навичок виконання письмового додавання й віднімання чисел

уміє письмово додавати й віднімати числа в межах 1 000 та аргументувати свої дії при виконанні обчислень

6

Усне множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел (позатабличне)

Арифметичні дії множення і ділення. Переставний і сполучний закони множення. Властивості множення і ділення з числами 1 та 0. Ділення числа на рівне йому число. Множення та ділення на 10, 100.

Учень усвідомлює суть множення та ділення чисел на 10, 100, знає правило та використовує його при виконанні арифметичних дій, знає та застосовує при обчисленнях закони і властивості дій множення і ділення,

Ділення з остачею. Властивість остачі. Перевірка ділення з остачею. Ділення з остачею у випадку, коли ділене менше за дільник.

розуміє суть ділення з остачею, практично використовує алго-ритм ділення з остачею при виконанні дії, обґрунтовує, що остача повинна бути меншою за дільник, вміє виконувати і перевіряти ділення з остачею,

Розподільний закон множення відносно додавання (правило множення суми на число). Множення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на двоцифрове та трицифрове.

знає правило множення суми на число та застосовує його при множенні двоцифрового або трицифрового числа на одно-цифрове, уміє множити одноцифрове число на двоцифрове та трицифрове (на основі переставного закону множення або правила множення числа на суму чисел),

Розподільний закон ділення відносно додавання (правило ділення суми на число). Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове.Ділення круглого числа на кругле способом добору.

знає правило ділення суми на число та застосовує його при діленні трицифрового, двоцифрового числа на одноцифрове,усвідомлює способи ділення круглого числа на кругле та вміє їх застосовувати при обчис-леннях,

Ділення на двоцифрове число способом добору. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення.

усвідомлює способи ділення на двоцифрове число та вміє їх застосовувати при обчисленнях,

Формування і розвиток умінь та навичок виконання усного поза табличного множення й ділення чисел в межах 1 000

володіє обчислювальними навичками позатабличного множення і ділення

7

Геометричний матеріал

Креслення і вимірювання довжини відрізків. Кут. Види кутів. Прямокутник. Квадрат. Побудова прямокутника, квадрата. Периметр прямокутника (квадрата). Задачі на знаходження периметра прямокутника (квадрата), обернені до них задачі. Коло, круг. Центр, радіус, діаметр, їх розрізнення та позначення. Побудова кола (круга) за допомогою циркуля.

Учень розрізняє, розпізнає, називає геометричні фігури (трикутник, коло, круг, многокутники) та їх елементи, знає визначення прямокутника і квадрата, властивість протилежних сторін прямокутника,

будує прямокутник та квадрат за даними довжинами сторін за допомогою косинця, коло (круг) за допомогою циркуля,

розв’язує задачі на обчислення периметра прямокутника або квадрата, обернені задачі

8

Алгебраїчна пропедевтика

Числові вирази. Обчислення значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій.

Учень знає назви виразів: сума, різниця, добуток, частка,

записує і читає прості і складені математичні вирази,

знаходить значення числових виразів на кілька дій з дужками та без них, користуючись правилами порядку виконання дій,

Числові рівності. Правильні й неправильні числові рівності. Властивості числових рівностей.

розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) числові рівності й нерівності,

Числові нерівності. Перстворення числових нерівностей у правильні рівності і навпаки.

уміє перетворювати числову нерівність у правильну рівність й навпаки,

Вирази, що містять букву (букви) - змінну. Знаходження значення буквеного виразу при заданому (заданих) значенні букви (букв). Зміна значення буквеного виразу від зміни числового значення букв, які він містить.

уміє знаходити значення буквеного виразу при заданих числових значеннях змінної, усвідомлює, що буквений вираз має множину значень; розуміє, що значення буквеного виразу залежить від значення букви,

Рівняння як рівність, що містить вираз з буквою (невідомою). Розв’язок (корінь) рівняння. Прості рівняння з однією невідомою. Розв’язування простих рівнянь способом добору. Розв’язування простих рівнянь на основі залежності між компонентами та результатом арифметичної дії та основних властивостей рівностей.

має уявлення про рівняння, про розв’язок (корінь) рівняння, розв’язує прості рівняння способом добору, на основі залежності між компонентами та результатом арифметичної дії, на основі властивостей рівності,

Рівняння, в яких права частина подана числовим виразом. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом. Розв’язування рівнянь способом зведення до простого рівняння (за допомогою обчислення значення числового виразу). Ознайомлення з рівняннями, в яких один з компонентів дії є виразом з невідомою.

має уявлення про спосіб розв’язування складних рівнянь, умієрозв’язувати рівняння, в яких права частина подана числовим виразом або один з компонентів є числовим виразом,

Ознайомлення з розв’язуванням простих задач способом складання рівняння (алгебраїчним методом). Пропедевтичне ознайомлення з алгебраїчним методом розв’язування складених задач.

складає рівняння за текстом простої задачі, має уявлення, що складені задачі можуть бути розв’язані за допомогою рівняння,

Ознайомлення з нерівностями із змінною. Розв’язування нерівностей способом добору. Пропедевтика розв’язування нерівностей із однією змінною способом зведення до рівняння

має уявлення про нерівність із змінною, розв’язує нерівності способом добору

9

Величини

Довжина предмета, відстань між предметами. Одиниці довжини – міліметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), кілометр (км) та співвідношення між ними.

Учень знає одиниці довжини та їх співвідношення,вимірює довжину предмета та відрізка і виражає його довжину у відповідних одиницях,

Площа плоскої фігури. Одиниці площі: квадратний сантиметр (см2), квадратний дециметр (дм2). Співвідношення між одиницями площі. Площа прямокутника (квадрата). Обчислення площі прямокутника (квадрата).

має уявлення про площу плоскої фігури,знає одиниці площі (см2, дм2) та їх співвідношення, виконує обчислення площі прямокутника (квадрата) за допомогою палетки,

Знаходження довжини сторони прямокутника (квадрата) за його площею та відомою довжиною іншої сторони. Знаходження площі фігури за допомогою палетки.

знає формулу площі прямокутника і обчислює площу прямокутника (квадрата) за довжинами його сторін, розв‘язує задачі на обчислення площі прямокутника та обернені до них задачі,

Маса. Одиниці маси – грам, кілограм, центнер, тонна. Час. Одиниці часу: рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за допомогою годинника. Календар.

знає одиниці маси та співвідношеннями між ними, знає одиниці часу та їх співвідношення, визначає час за годинником з точністю до хвилин, вміє користуватися календарем,

Іменовані числа. Прості та складені іменовані числа. Дії над іменованими числами.

скорочено записує одиниці відповідних величин, замінює крупні одиниці вимірювання величин дрібними і навпаки, складене іменоване число простим і навпаки, виконує арифметичні дії з іменованими числами,

Ознайомлення з групами пропорційних величин: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмету, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. Взаємозв’язок між величинами кожної групи. Зміна однієї величини в залежності від зміни другої величини при сталій третій

знає групи пропорційних величин і визначає їх у тексті задачі,розуміє прямопропорційну та оберненопропорційну залежність між величинами певної групи (без використання відповідних термінів),знає правило знаходження певної величини та застосовує його при розв’язуванні задач,має уявлення про характер зміни однієї величини в залежності від зміни другої величини при сталій третій величині і застосовує його у прикидці відповіді на запитання задачі

10

Задачі

Формування умінь та навичок розв’язувати прості задачі вивчених видів на розширеній множині чисел. Розв’язування складених задач на 2 – 3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів). Складання й розв’язування обернених задач (простих та складених).

Учень складає та розв’язує прості задачі та складені задачі на 2-3 дії вивчених видів на множині чисел в межах 1 000, обернені до них задачі,

Задачі на знаходження частини числа та числа за значенням його частини. Прості задачі, що містять групу пропорційних величин.Прості задачі, що містять три компонента: час початку події, тривалість події і час закінчення події.

уміє розв’язувати прості задачі нових видів: на знаходження частини від числа та числа за значенням його частини; задачі, що містять групу пропорційних величин,

Складені задачі з пропорційними величинами, що містять відношення різницевого та кратного порівняння. Задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток. Обернені до них задачі.

розв’язує складені задачі з пропорційними величинами, що містять відношення різницевого та кратного порівняння; задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток та обернені до них,

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Розв’язування задач даного типу способом знаходження однакової величини. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Задачі на спільну роботу. Задачі на знаходження трьох чисел за сумою трьох та сумами двох доданків.

уміє розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на знаходження трьох чисел за сумою трьох та сумами двох доданків,

Задачі геометричного змісту. Розв’язування задач на визначення та обчислення площі прямокутника або квадрата та обернені задачі до цього виду.

розв’язує задачі геометричного змісту, на обчислення площі прямокутника та квадрата і обернені до них;

Розв’язування задач з буквеними даними.

уміє розв’язувати задачі з буквеними даними,

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

ознайомлений з розв’язуванням задач за допомогою рівнянь

11

Загальні прийоми розв’язування задач

виконує змістовий аналіз формулювання задачі, логіко-семантичний аналіз тексту задачі,

моделює задачну ситуацію за допомогою схематичних рисунків, уміє коротко записати задачу (схематично, у формі таблиці тощо) для раціоналізації пошуку розв’язування,

робить прикидку очікуваного результату,

„упізнає” типову задачу та актуалізує спосіб її розв’язування,

якщо задача нетипова або учень не знає способу розв’язування типової задачі, то він виконує аналітичні або синтетичні міркування в процесі пошуку розв’язування задачі, ілюструючи міркування за допомогою схеми аналізу або синтезу (“дерево” міркувань),

формулює план розв’язування задачі,

записує розв’язання задачі виразом, арифметичними діями з поясненням, розв’язує задачу різними способами.

12

Повторення

 

 

Додаткові теми:

(за наявності резерву часу, для поглибленого вивчення курсу)

1 Розв’язування складних рівнянь, в яких один з компонентів поданий буквеним виразом.
2 Вирази із змінною, яка у виразі використовується декілька разів. Спрощення виразів, що містять змінну (змінні).
3 Розв’язування нерівностей із змінною на основі знань про зміну результату арифметичної дії в залежності від зміни одного з компонентів.
4 Задачі на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією віднімання.
5 Способи раціональних обчислень:
  • множення і ділення на 5, 50;
  • множення і ділення на 25;
  • множення на 9, 99;
  • множення на 11.
6 Розв’язування нестандартних задач.
7 Магічні фігури. Ребуси.
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки