Skvor.info
 
 
 

”вага ”вага!

 
 
 
 

Вступ

Програма з математики реалізує мету та завдання освітньої галузі „Математика” Державного стандарту початкової загальної освіти (зі змінами та доповненнями, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2005 року) відповідно до вимог змістових ліній.

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні реалізації освітніх (інтелектуальних), виховних, розвивальних та практичних цілей.

Курс математики є наступним кроком у реалізації завдань неперервної математичної освіти, яка ґрунтується на базі дошкільної освіти та узгоджується з курсом математики середньої загальноосвітньої школи.Мета вивчення математики в початковій школі багатофункціональна, це формування і розвиток загальноосвітніх, пізнавальних, практичних умінь та навичок, загальнопредметних компетентностей учнів.

Зокрема:

 • формування та розвиток уявлень про ціле невід’ємне число (натуральне число та нуль), арифметичні дії, їх закони та властивості, розвиток просторових уявлень,
 • формування уявлень про математичні факти, ознайомлення учнів з основними математичними поняттями, закономірностями, формування світогляду засобами математики,
 • розвиток математичних здібностей, аналітичного, логічного мислення, здатності до дедуктивного та індуктивного міркування, уміння аналізувати, абстрагувати, узагальнювати тощо,
 • виховання та розвиток позитивних якостей особистості,
 • розвиток інтересу та здібностей до навчальної діяльності, зокрема до математичної, відповідно до загальнопедагогічних принципів - гуманізації навчально-виховного процесу, практичного та політехнічного спрямування, наукового пізнання,
 • формування наукового світогляду.

Основні завдання початкового курсу математики:

 • навчання лічби, формування уявлень про ціле невід’ємне число, способів запису та читання багатоцифрових чисел, ознайомлення з одиницями величин, з прийомами їх вимірювання та записом результатів вимірювання,
 • формування та розвиток уявлень про арифметичні дії над цілими невід’ємними числами та значеннями величини (величин), вивчення прийомів усних та письмових обчислень, формування обчислювальних навичок,
 • формування і розвиток уявлень про структуру сюжетної задачі та етапи її розв’язування, формування загального уміння розв’язувати прості і складені задачі та умінь розв’язувати задачі певних видів,
 • алгебраїчна та геометрична пропедевтика. Рання алгебраїчна пропедевтика сприяє формуванню та розвитку умінь узагальнювати, робити висновки, абстрактно мислити.

Крім зосередження уваги на свідомому та міцному засвоєнні учнями програмових знань та розвитку практичних умінь, важливо основну увагу приділити розвитку пізнавальних інтересів, уявлень, мислення, пам’яті, математичного мовлення, збагачення словникового арсеналу математичними термінами, формуванні провідних загальнонавчальних умінь та здібностей.


Методи і прийоми роботи над навчальним матеріалом різноманітні.

Програма з математики в кожному класі побудована за тематичним принципом - за розділами: відношення та властивості предметів (1 клас), арифметичний матеріал, геометричний матеріал, алгебраїчна пропедевтика, величини, задачі. У кожному розділі чітко визначено послідовність ознайомлення та вивчення певного матеріалу, що забезпечить добір вчителем методів і прийомів для послідовного, системного викладу навчальної теми, наступність, посильність та доступність в опануванні змістом програмового матеріалу, сформує свідоме та міцне засвоєння основних математичних понять курсу кожним учнем.

Програма побудована концентрично. Зміст розділів у кожному класі розширюється, доповнюється. Цим забезпечується реалізація принципу поступового наростання складності матеріалу, що вивчається, формуванню знань, умінь на вищому етапі узагальнення.

В програмі реалізовано ідеї диференційованого навчання, а саме – здійснюється диференціація змісту навчання. До програми кожного класу пропонуються перелік додаткових тем, які розглядаються за наявності резерву часу з метою поглибленого вивчення курсу.

 

Розділи програми та їх особливості

Властивості та відношення предметів. Порівняння предметів і груп предметів. Просторові та часові уявлення.

Формування первісних математичних уявлень, понять, оволодіння знаннями та практичне їх використання неможливе без обізнаності і засвоєння учнями пропедевтичних знань про навколишній світ, предмети та їх ознаки, властивості, за якими, власне, йде класифікація, які підлягають лічбі, порівнянню, над якими проводяться операції об’єднання, вилучення тощо.

Ці питання служать пропедевтикою для сприймання, розуміння та опанування програмовими математичними поняттями.

У кількісному відношенні результати лічби, арифметичних дій виражаються натуральним числом, що є основним об’єктом вивчення у початковому курсі математики.

 

Арифметичний матеріал

Лічба, числа і дії над ними - основні теми курсу математики, що формують свідомі та міцні обчислювальні навички, що в свою чергу закладає основи для подальшого ознайомлення з математичними поняттями.

Темами розділу передбачено ознайомлення з алгоритмом лічби, формування та розвиток уміння читати та записувати числа в межах мільйона, порівнювати їх.

Змістом роботи при вивченні даної теми є: формування уявлення про натуральне число та число 0 (нуль) - цілого невід’ємного числа, ознайомлення з поняттям “цифра”, арабськими та римськими цифрами для запису результату кількісної та порядкової лічби, формування розуміння конкретного змісту чотирьох арифметичних дій, оволодіння основними прийомами виконання усних та письмових обчислень, ознайомлення на основі практичних вправ та завдань із законами і властивостями арифметичних дій, що слугуватимуть теоретичним обґрунтуванням, основою для обчислювальних прийомів, формування обчислювальних навичок.

Результатом вивчення теми є знання напам’ять таблиць додавання і множення одноцифрових чисел та відповідних випадків віднімання та ділення чисел, уміння виконувати свідомо, швидко, правильно та аргументовано дії над багатоцифровими числами в межах мільйона.

Формування основних понять арифметичного змісту розпочинається з перших уроків. Ознайомлення з лічбою, числом, кількісними відношеннями та арифметичними діями здійснюється на наочно-практичному матеріалі, шляхом виконання практичних дій з множинами предметів (об’єктів).

Пропоновані теми розділу дають змогу формувати, розвивати аналітичне мислення, створюють передумови для формування узагальнень поняття натурального ряду, утворення натурального числа, порівняння натуральних чисел, алгоритмів виконання арифметичних дій, їх законів та властивостей, знаходження результатів тощо.

 

Алгебраїчний та геометричний матеріал

Алгебраїчний та геометричний матеріал подається в інтегрованому виді з арифметичним, він є пропедевтичним до вивчення алгебри й геометрії в основній та старшій школах.

Ознайомлення з числовими та буквеними виразами, знаходження їх значень, розв’язування рівнянь та нерівностей, вивчення відомостей про зміну результатів арифметичних дій в залежності від зміни їх компонентів, формують свідомі та глибокі знання, уміння й навички виконання арифметичних дій, що слугуватимуть основою для вивчення алгебри та її законів. А це в свою чергу створює передумови для загального, в т. ч. і математичного розвитку молодшого школяра.

Пропедевтичне ознайомлення з геометричними фігурами, утворенням, називанням, їхніми елементами, властивостями, геометричними тілами, з порівнянням, вимірюванням геометричних величин та обчисленням їх значень формує і розвиває просторові уявлення, сприймання, уміння аналізувати, класифікувати, узагальнювати.

 

Величини та одиниці їх вимірювання

Завдання полягає в ознайомленні з найбільш поширеними та вживаними величинами та використанні їх одиниць для вимірювання, обчислень, розв’язування практичних завдань та математичних задач. Вивчення теми “Величини” сприяє формуванню реалістичного сприймання, аналізу, порівняння фактів та подій навколишньої дійсності. Ознайомлення з групами пропорційних величин, із взаємозв’язком між величинами певної групи, із характером зміни однієї величини в залежності від зміни іншої величини при сталій третій, створює надійну основу для навчання учнів розв’язування задач певних видів.

 

Задачі

У початковому курсі математики розгляд теоретичних питань, формування та розвиток уявлень, формування математичних понять, пропедевтичне ознайомлення із математичними закономірностями та властивостями математичних операцій здійснюється за допомогою розв’язання сюжетних задач. Задачі у цьому випадку виступають у ролі дидактичного матеріалу.

Крім цього, задачі в початковому курсі математики відіграють роль пізнавального засобу, за допомогою якого учні знайомляться з життєвими ситуаціями, вирішення яких потребує знання залежностей між величинами, їх взаємозв’язків тощо. Встановлення та добір визначених залежностей сприяє розвитку логічного мислення учнів, міркування, розумової діяльності. В основі процесу розв’язування задач лежать загальні розумові дії аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення. Таким чином, при розв’язуванні задач зосереджується увага не лише на актуальний рівень аналітико-синтетичної діяльності учня, на особливості його мислення (гнучкість, свідомість тощо), а й здійснюється подальший їх розвиток.

Розв’язування сюжетних арифметичних задач передбачає формування в учнів умінь розв’язувати задачі (загальні уміння, а також уміння розв’язувати задачі певних видів). Програмою передбачається навчання учнів здійснювати аналіз тексту задачі, подавати його результати у вигляді репрезентативної моделі (короткого запису, схематичного рисунка тощо), пояснювати добір арифметичної дії, за допомогою якої розв’язується проста задача, здійснювати пошук розв’язування складеної задач аналітичним або синтетичним методами, складати план розв’язування складеної задачі, записувати розв’язання за діями або виразом, формулювати відповідь на запитання задачі, виконувати перевірку правильності розв’язання задачі.

У початковому курсі математики розглядаються також задачі геометричного змісту, в тому числі й задачі на побудову. Основна увага приділяється ознайомленню та розв’язуванню сюжетних задач арифметичними способами; алгебраїчний метод вводиться на пропедевтичному рівні.

 

Основні види сюжетних задач, що вивчаються в початковому курсі математики:

1 клас

Прості задачі:

 • знаходження суми двох чисел (розкриття змісту дії додавання),
 • знаходження невідомого доданка,
 • знаходження різниці чисел (остачі, розкриття змісту дії віднімання),
 • знаходження невідомого зменшуваного;
 • знаходження невідомого від”ємника,
 • збільшення або зменшення числа на кілька одиниць,
 • різницеве порівняння чисел.

2 клас

Прості задачі:

 • задачі вивчених типів на відповідній множині чисел,
 • збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (сформульованих в прямій і непрямій формах),
 • знаходження добутку двох чисел (знаходження суми однакових доданків, розкриття змісту дії множення),
 • знаходження частки двох чисел (ділення числа на рівні частини, ділення числа на вміщення – розкриття змісту дії ділення),
 • збільшення або зменшення числа в кілька разів,
 • кратне порівняння,
 • обернені задачі.

Складені задачі:

 • задачі на 2 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач на відповідній множині чисел,
 • обернені задачі.

3 клас

Прості задачі:

 • задачі вивчених видів на всі арифметичні дії на відповідній множині чисел,
 • знаходження частини числа,
 • знаходження числа за відомим значенням його частини,
 • задачі, що містять групи пропорційних величин (загальна маса, мас одного предмету, кількість; загальна довжина, довжина одного відрізу, кількість відрізів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи),
 • задачі буквеними даними,
 • розв’язування задач методом складання рівняння.

Складені задачі:

 • задачі на 2 – 3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач на всі арифметичні дії на відповідній множині чисел,
 • задачі на знаходження суми двох добутків (часток) та обернені до них,
 • задачі на різницеве або кратне порівняння двох добутків (часток) та обернені до них,
 • знаходження трьох доданків за відомими їх сумою та сумою двох з них,
 • задачі, що містять знаходження частини, числа за значенням його частини,
 • знаходження четвертого пропорційного (способом зведення до одиниці,
 • знаходження четвертого пропорційного розширеного типу залежностей,
 • задачі на спільну роботу, в яких дано продуктивності праці кожного виконавця,
 • задачі на подвійне зведення до одиниці,
 • задачі геометричного змісту (периметр многокутника та обернені задачі до цього виду),
 • задачі з буквеними даними,
 • алгебраїчний метод розв‘язування задач.

4 клас

Прості задачі:

 • задачі вивчених видів на всі арифметичні дії на відповідній множині чисел,
 • задачі, що містять величини – відстань, швидкість, час.

Складені задачі на 2 – 4 дії:

 • задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач на 4 арифметичні дії на відповідній множині чисел,
 • задачі вивчених типів на всі арифметичні дії на відповідній множині чисел,
 • задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень),
 • задачі на подвійне зведення до одиниці,
 • задачі на пропорційне ділення,
 • задачі на знаходження невідомих за двома різницями,
 • задачі на знаходження середнього арифметичного,
 • задачі на одночасний рух в різних напрямках (назустріч та у протилежних напрямках),
 • задачі на одночасний рух в одному напрямку (навздогін або з відставанням),
 • задачі на спільну роботу,
 • задачі, що містять знаходження значення дробу від числа, або знаходження числа за значенням його дробу (пропедевтика),
 • задачі геометричного змісту (периметр прямокутника та площа геометричної фігури, обернені задачі до них),
 • розв’язування задач за допомогою рівнянь.
 

Програму склали:

 • Скворцова С.О., кандидат педагогічних наук, доцент Південноукраїнсього державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського;
 • Тарнавська С.С., вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 м.Одеси.
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення матеріалів сторінки